Me kasutame küpsiseid selleks, et kindlustada Teile meie kodulehe parim sirvimise kogemus. Lisainformatsioon küpsiste kohta. Nõustun

Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted
  1. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “poliitika”) reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid ja eeskirju, mida teostab Pharmanet OÜ, registrikood 10837414, registreeritud aadressil Sõpruse pst 145 Kristiine linnaosa, Tallinn Harju maakond 13417 (edaspidi „andmetöötleja“) ning vastutava töötleja poolt hallatava veebisaidi http://www.pharmanet.ee (edaspidi – veebileht) toimimise tingimused.
  2. Käesolevas poliitikas olev andmesubjekt on kandidaat või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb andmetöötleja.
  3. Käesolevas poliitikas olev kandidaat on igaüks, kes osaleb või kavatseb osaleda andmetöötleja läbiviidavas värbamisprotsessis.
  4. Andmetöötleja järgib neid andmetöötluse põhimõtteid:
   1. Andme subjekti isikuandmeid tuleb töödelda seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (“seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus”);
   2. Isikuandmeid kogutakse täpselt määratletud, selgesõnaliselt ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei tohi edaspidi töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; edaspidine teaduslik, ajalooline, statistiline,  arhiveerimis- või uurimistöö eesmärgil avalikes huvides töötlemist ei peeta vastuolus esialgsete eesmärkidega (“eesmärgipiirangud”);
   3. Isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ja piirduma sellega, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (“andmete minimeerimine”);
   4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohased; tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmeid, mis on nende töötlemise eesmärgil ebakorrektsed, kustutatakse või parandatakse viivitamatult (“täpsus”);
   5. Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida eesmärgil, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib pikemateks perioodideks säilitada, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes arhiveerimiseks üldistes huvides, teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitseks (säilitamise piirang);
   6. Isikuandmeid tuleb töödelda viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest, kasutades sobivaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (“terviklikkus ja konfidentsiaalsus”);
   7. Andmetöötleja peab vastutama ülaltoodud põhimõtete eest ja suutma seda kinnitada. (“aruandekohustus”)
  5. Kolmanda osapoole teenuste kasutamine, näiteks andmetöötleja Facebooki sotsiaalvõrgu konto külastuse kaudu, võib kuuluda kolmandate isikute eeskirjade ja tingimuste alla. Näiteks rakendab Facebook oma andmepoliitikat kõigile kasutajatele ja külastajatele. Seetõttu on nende kolmandate osapoolte teenuste kasutamisel soovitatav tutvuda kehtivate tingimustega.
  6. Käesolev määrus on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (üldine andmekaitse määrus, edaspidi “GDPR”), Eesti Vabariigi, teiste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseadusega.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Oma isikuandmete jagamisel nõustub andmesubjekt andmetöötlejaga, kes neid andmeid haldab ja töötleb vastavalt käesolevas eeskirjas ja seadustes sätestatud eesmärkidele, vahenditele ja kordadele.
  2. Oma Isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata käesolevas eeskirjas määratletud mis tahes eesmärgil isikuandmeid, mida otse või kaudselt jagatakse veebisaidi külastades ja / või kasutades andmetöötleja poolt pakutavaid teenuseid.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valede andmete sisestamist peetakse eeskirjade rikkumiseks. Kui esitatud andmed muutuvad, peab andmesubjekt need viivitamatult parandama või selle võimaluse puudumisel teavitama andmetöötlejat. Andmetöötleja ei vastuta mingil juhul valede andmete tõttu põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele, kui andmesubjekt on esitanud ebaõigeid ja / või mittetäielikuid isikuandmeid või ei nõudnud isikuandmete muutmist.
 3. Kandidaatide isikuandmete töötlemine
  1. Andmetöötleja kui rahvusvaheline värbamist, töötajate valiku ja ajutist tööjõudu pakkuv ettevõte töötleb allpool mainitud ning kandidaadi poolt esitatud isikuandmeid uue töötaja valimisel oma klientide jaoks:
   1. Nimi, Perekonnanimi;
   2. Sünni kuupäev;
   3. Telefoni number;
   4. E-posti aadress;
   5. Kodune aadress;
   6. Haridus;
   7. Töökoht;
   8. Suhte staatus;
   9. Täiendkoolitused;
   10. Keelteoskus;
   11. Arvutioskus;
   12. Juhilubade olemasolu;
   13. Soovitud töötasu;
   14. Isikuomadused;
   15. Soovitajad;
   16. Muud omal soovil avaldatud andmed, mida kandidaat esitab oma elulookirjelduses ja/või muudes esitatud dokumentides.
  2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on paragrahv 6 lõige 1 punkt a (töötlemine kandidaadi nõusolekul, mis on esitatud läbi nende andmete jagamise), b (töötlemine lepingu koostamisel või tegevusteks  kandidaadi nimel enne lepingu sõlmimist) tulenevalt Andmekaise Üldmäärusest.
  3. Kandidaatide isikuandmeid võib jagada potentsiaalsete tööandjatega (andmetöötleja klientidele või teiste Pharmanet kontserni kuuluvatele ettevõtetele: (SIA Pharmanet ja UAB Pharmanet) personali valiku protsessis. Kandidaatide isikuandmeid võib jagada potentsiaalsete tööandjatega Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides; andmete jagamine teistele riikidele toimub ainult kandidaadi nõusolekul.
  4. Andmetöötleja poolt töödeldud kandidaadi isikuandmetele antakse juurdepääs teistele Pharmanet gruppi kuuluvatele ettevõtetele: SIA “Pharmanet” ja UAB “Pharmanet”.
 4. Isikuandmete salvestamise protseduurid ja ajaperioodid
  1. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja  organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagaksid isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  2. Kandidaatide andmeid säilitatakse 5 aasta jooksul alates elulookirjelduse kättesaamise kuupäevast.
 5. Andmesubjektide õigused
  1. Andmesubjektidel on õigus esitada taotlus oma isikuandmetele ligipääsuks, mis on andmetöötleja poolt käsitletavad ning saada infot selle kohta, kuidas tema andmeid töödeldakse ning vastavalt vajadusele paluda ebakorrektsete või puudulikke andmete parandamist või  isikuandmete töötlemisega seotud toimingute peatamist, välja arvatud säilitamine, kui andmetöötlus ei vasta käesoleva eeskirja seadustele ja nõuetele.
  2. Kuna isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasi võtmist.
  3. Andmesubjektid saavad kasutada oma olemasolevaid õigusi, esitades kirjaliku avalduse e-posti aadressil privacy@pharmanet.ee või posti teel aadressil Viru väljak 2, Tallinn või külastades otse andmetöötleja kontorit.
  4. Kui andmesubjekt ei ole rahul andmetöötleja vastusega või arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse viisil, mis ei vasta seaduslikele nõuetele, võib andmesubjekt esitada kaebuse Vabariigi Valitsuse andmekaitse inspektsioonile Eestis.
 6. Teave küpsiste kasutamise kohta
  1. Andmetöötleja veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesuuruses tekstifailid, mis on salvestatud veebisaidi külastaja brauserisse või seadmesse (personaalarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti).
  2. Tänu küpsistele püüame tagada inimestele meeldivama veebisaidi sirvimise kui ka täiustades veebisaiti ise.
  3. Kodulehel kasutatud küpsised võib grupeerida järgmistesse kategooriatesse:
   1. Funktsionaalsed küpsised (qtrans_front_language / WordPress) on loodud selleks, et võimaldada veebisaidil oma põhifunktsioone täita. Need küpsised võimaldavad veebisaiti sirvida ja kasutada soovitud funktsioone, näiteks selleks, et see mäletaks teie valitud keelt.
   2. Tegevuste (analüütilised) küpsised (_ga, _gat_gtag_UA_112381154_1, _gid / Google Analytics) koguvad anonüümset teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Andes teavet külastatud lehtede kohta, veebisaidile kulutatud aja ja tekkivate probleemide, näiteks veateadete kohta, aitavad need andmetöötlejaid mõista, kuidas külastajad antud veebisaidil käituvad. See teave aitab parandada veebisaidi toimimist.
  4. Andmesubjekt võib kustutada või blokeerida küpsiseid, valides Data Subject’i brauseris sobivad sätted, mis võimaldab blokeerida kõiki või osa küpsiseid. On teada, et brauseriseadete kasutamine, mis blokeerib kõik küpsised (sealhulgas vajalikud), võib põhjustada probleeme, kasutades kogu veebisaidi funktsioone või osa neist.
 7. Lõppsätted
  1. Selle poliitikaga seotud õigussuhted on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega.
  2. Andmetöötleja ei vastuta kahjude eest, sealhulgas kahjutasude eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest, andmete rikkumise või kadumise eest andmesubjekti tegevusest või tegevusetusest või andmesubjekti nimel tegutsevate kolmandate isikute poolt tekkinud kahjustusest või kaotsiminekust, sealhulgas vääralt esitatud andmete eest, muud vead, teadlik pahatahtlik käitumine ja muu veebilehe väärkasutus. Andmesubjekt ei vastuta ka veebisaidi sisselogimise / kasutamise ja / või nende põhjustatud kahjude sekkumise eest, mis tulenevad kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, mis ei ole seotud andmesubjektiga, sealhulgas elektrienergiaga seotud probleemid, veebiühendus , jne.
  3. Andmetöötlejal on õigus seda eeskirja osaliselt või täielikult muuta.
  4. Muudatused või täiendused jõustuvad veebisaidil avaldamise kuupäevast.
  5. Kui andmesubjekt jätkab veebisaidi ja selle teenuste kasutamist pärast seda, kui poliitika on uuendatud või muudetud, eeldatakse, et andmesubjekt nõustub selliste täiendustega ja / või muudatustega.

Viimati uuendatud 18.mai.2018